POLÍTICA DE MEDI AMBIENT

Un dels principals eixos de la Bloquera és la sostenibilitat aplicada a qualsevol àmbit. Procurem utilitzar els màxim de materials reciclats, reciclables i generar el mínim de residus possibles. Des del paper reciclat, fins a la utilització d’aparells de calefacció sostenibles.

Això també forma part de un compromís adquirit a través dels Ajuts Leader, on cada any la Bloquera rendeix comptes en la memòria de sostenibilitat.

Per a nosaltres no és només el medi ambient, sinó també les persones. Procurem que les persones treballin en unes condicions el màxim de còmodes i agradables, i que se sentin part del projecte de la Bloquera.

Tot plegat va íntimament lligat amb els valors que ens emportem de la muntanya: en definitiva, el respecte. El respecte pel medi ambient, per els altres i per un mateix.

DECRET DE LLEURE 267/2016

Totes les activitats que La Bloquera dirigeix al lleure, estan sota el Decret 267/2016 que, entre d’altres, exigeix:

  • titulació de l’equip de monitors
  • ràtios de monitors
  • assegurances
  • inscripció de instal·lacions al Registre
  • notificació de les activitats

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La Bloquera es compromet a respectar la privadesa i confidencialitat de les vostres dades d’acord amb el què estableix la Llei 2016/679 de protecció de dades personals i del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea.

TRACTAMENT DE DADES

La Bloquera recull únicament els noms, les adreces personals (de treball o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal necessària per a la tramitació de cadascun dels tràmits sol·licitats que voluntàriament faci arribar l’usuari o la usuària.

La Bloquera garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals tingui accés com a conseqüència de cada tràmit sol·licitat.

En cada cas, La Bloquera demanarà únicament les dades de caràcter personal necessàries per a la tramitació del servei requerit per l’usuari. Totes les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de la tramitació del servei sol·licitat seran incorporades als fitxers de dades personals corresponents i no seran utilitzades per a finalitats diferents de les que en motivaren l’obtenció.

Tant els responsables dels fitxers com totes les persones que hagin de conèixer qualsevol tipus de dada personal per motius derivats de la tramitació de la sol·licitud són coneixedors de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i estan sotmesos al secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures adequades i necessàries per garantir-ne la confidencialitat. Així mateix La Bloquera adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

La Bloquera garanteix que els fitxers que contenen dades personals així com els programes, els equips i els locals que intervenen en el procés de tractament d’aquestes dades compleixen els requisits de confidencialitat, integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

CESSIONS

Les dades de caràcter personal recollides a la web de La Bloquera no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a La Bloquera, llevat que s’autoritzi de forma explícita per part de l’usuari, que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat o bé quan les dades siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb legalitat vigent.

CONSENTIMENT

La sol·licitud d’un tràmit mitjançant aquest portal implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privadesa de dades de caràcter personal de La Bloquera.

La introducció de les dades de caràcter personal en qualsevol sol·licitud per part dels usuaris comportarà l’acceptació i autorització expressa a La Bloquera per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients per a la seva tramitació i el seu tractament necessari per resoldre-la. Així mateix també comporta l’acceptació voluntària de la cessió de les dades únicament per als casos en què sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat. Finalment la realització de qualsevol sol·licitud implica l’autorització per a la conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l’autorització per al tractament i la cessió de les dades té caràcter voluntari, l’usuari podrà revocar l’autorització aquí concedida, tant pel que fa al tractament com per a la cessió de les dades d’acord amb el què estableix la normativa sobre protecció de dades vigent.

DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES AFECTADES

En qualsevol moment els usuaris d’aquest portal podran exercir els drets reconeguts a la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets ARCO), així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades personals.

Aquests drets poden ser exercits per l’usuari o pel seu representant de les següents formes:

  • Sol·licitud escrita i signada presencialment a La Bloquera.
  • Correu postal a La Bloquera / C. Mossèn Gelabert, 9 /17800 Olot

TRANSACCIONS SEGURES

Les comunicacions de dades de caràcter personal a La Bloquera mitjançant el web www.labloquera.cat es produeixen sempre dins d’un entorn segur, de forma que se’n garanteix el xifratge i la integritat.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Tota la informació facilitada en aquest portal mitjançant els formularis que s’hi presenten està sotmesa al què estableix la Llei 2016/679 de protecció de dades personals i del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea.

Podeu obtenir més informació referent a la legislació vigent en matèria de protecció de dades a la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

COPYRIGHT I RESPONSABILITATS

La Bloquera manté aquesta web amb l’objectiu de facilitar l’accés a una informació actualitzada i exacta i per tant, intentarem en tot moment corregir els errors que trobem o se’ns assenyalin. És per aquest motiu que demanem la col·laboració dels usuaris i usuàries del portal que ens facin arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l’adreça info@labloquera.cat.

La Bloquera no respon del mal funcionament del sistema quan aquest sigui degut a condicions tècniques o a causes imputables a tercers. Així mateix La Bloquera es reserva el dret d’alterar la forma d’accés a la web sense previ avís.
Aquesta web pot contenir referències o enllaços a webs d’altres organitzacions. La Bloquera no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes, ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’existència de virus o altres elements que poguessin produir alteracions o danys en els sistemes informàtics dels usuaris.

La Bloquera autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics llevat de si es fa amb finalitats comercials sempre i quan se’n citi la font. Els logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa són propietat de La Bloquera.

POLÍTICA DE COOKIES

Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l’ordinador de l’usuari i que s’associen únicament amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l’usuari ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web.

El portal de La Bloquera fa servir les cookies únicament amb finalitats estadístiques d’ús dels serveis i continguts que s’hi ofereixen per a la qual cosa obté només la informació necessària per poder treure aquestes estadístiques d’ús del portal.

Com a mecanisme de control, l’usuari té la possibilitat de configurar el navegador perquè l’avisi de la recepció de cookies al seu ordinador, si bé La Bloquera no es responsabilitza que la desactivació impedeixi el correcte funcionament de la pàgina.